Şirket Hakkında

Hakkında

Nörometrika

 

 • Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Sağlık Yazılım Donanım ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (kısaca Nörometrika) 08.07.2009 yılında kurulmuş ve 13.07.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
 • Şirketin süresi,  tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.
 • Şirketin müdürü Sirel Karakaş’tır. Şirketin ortakları arasında Cem Karakaş ve Hakkı Muammer Karakaş yer almıştır.
 • Nörometrika, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezince (TEKMER- KOSGEB) desteklenen AR-GE projesinin gerçekleştirilmesi sürecinde kurulmuştur. Proje süresince şirketin merkezi Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi, Beytepe, Ankara olmuştur. 
 • Söz konusu AR-GE projesine 22.05.2009 tarihinde başlanmış, proje Şubat 07.12.2012 tarihinde başarıyla kapatılmıştır.  
 • Akabinde, Nörometrika’nın merkezi Tepe Prime, C Blok, Numara 90, Çankaya, Ankara olarak 15.03.2013 tarihinde değiştirilmiş, değişiklik 20.03.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
 • Nörometrika’nın Ana Sözleşmesinde geçen amaç ve konulardan bazıları şunlardır:
  • Her türlü tıbbi cihaz, elektronik elektrikli mekanik optik cihazlar, her cins ilmi ve teknik cihazlar ve bunların parçalarının imali, alımı satımı, ithali ve ihracını yapmak,
  • İnsan sağlığında kullanılan her türlü ilaç, aşı ve kimyasal maddelerin, tıbbi cihazların, medikal aletlerin her türlü aksamını, yedek parçalarını, aksesuarlarını kimyasal sarf ve solüsyonlarını ve laboratuvar sarflarının alımını, satımını ithalatını ve ihracatını yapmak,
  • Her türlü tıbbi laboratuvar tahlilleri, röntgen çekimi, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografi ve tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi ve ileride bulunabilecek her türlü görüntüleme ve tetkik işlemlerini yapmak, yaptırmak, bunlarla ilgili her türlü tıbbi cihazın imal, montaj, söküm, taşıma, bakım tamir ve onarımını yapmak,
  • Medikal faaliyetler ile ilgili mekanik, elektrik ve elektronik cihaz, makina ve sistemlerin ve bunların imalinde kullanılan malzemelerin ticaretini yapmak,
  • Hastaneler, tıp merkezleri, biyokimya, mikrobiyoloji, genetik tanı laboratuvarları, radyolojik, nükleer, lazerli görüntüleme ve ışınlı cihazlar da dahil olmak üzere tedavi üniteleri, elektrofizyoloji, odyoloji, ve benzeri tanı ve tedavi laboratuvarları, ameliyathaneler, doğum klinikleri, ışınlı tedavi odaları, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları, acil tedavi bölümleri, kan merkezleri doku ve organ merkezleri kurmak,
  • Psikolojik, nöropsikolojik, psikometrik tanı, tedavi, danışmanlık birimleri ve merkezleri kurmak, bu birim ve merkezlerde kullanılacak basılı malzemeleri, yazılım, donanım, cihaz ve sistemleri üretmek, satmak, almak, bunların her türlü ticari ve sinai haklarını kiraya vermek, kiralamak, devretmek, iilgili distribütörlük ve mümessillikleri almak ve vermek,
  • Tıbbi alet, araç, ilaç, hammade, yarı ve tam mamül madde konusunda ticari faaliyette bulunmak, kurum ve kuruluşların mümessilliklerini almak, distribütörlük faaliyetlerini ifa etmek, bayilikler almak, bayilikler vermek,
  • Yurt dışından ihtiyaç duyulan medikal tıbbi araç gereç, ilaç, kimyasal, elektrik, mekanik, elektronik, bilgisayar ve diğer benzeri malzemeleri, ulaşım vasıtalarını ithal etmek, alım ve satımını yapmak.
  • Yurt dışına ihtiyaç duyulan medikal tıbbi araç gereç, ilaç, kimyasal, elektrik, mekanik ve diğer benzeri malzemeler, ulaşım vasıtalarını  ihraç etmek, alım ve satımını yapmak,
  • Teknolojik bilgi üretmek,  üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek ve üretim maliyetlerini aşağı seviyelere çekebilmek  için araştırma geliştirme çalışmaları yapmak,  teknoloji yoğun üretim ve girişimcilik yapmak, 
  • Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler üreterek veya mevcut bilgileri kullanarak yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile çalışmalar yapmak,
  • Teknolojiye dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirmek. Bu amaca yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • Faaliyet sahaları ile ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, konferans, kurs, panel, sempozyum ve kongre tertip etmek, belirtilen faaliyetleri icra etmek için her türlü turizm ve taşıma faaliyetlerini, alım, satım ve kiralama hizmetlerini gerçekleştirmek,
  • Faaliyet sahaları ile ilgili konularda basım, yayın faaliyetlerini, yürütmek, kitap, broşür, süreli ve süresiz yayınlar gerçekleştirmek, radyo, televizyon ve benzeri programlar yapmak, yaptırmak,
  • Her türlü bilgisayar ve yazılım alım, satım, danışmanlık, imalat hizmetleri sunmak, yazılım geliştirmek, web siteleri kurmak, almak, satmak, alan adlarını tescil ettirmek ve tescil edilmiş alan adlarını almak, satmak, devretmek.
 • Nörometrika’nın Ana Sözleşmesinde geçen etkinliklerinden bazıları şunlardır:
  • Mesleki bilgi akımını sağlamak ve uluslararası nitelikte hizmet vermek amacıyla gerekli izinleri alarak aynı konuda faaliyet gösteren uluslararası mesleki kuruluşlara üye olmak,
  • Şirket konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin, patentlerin alınması, satılması, kiraya alınması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak,
  • Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,
  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde, teknoparklarda ve yasaların müsaade ettiği bölgelerde faaliyetlerde bulunmak,  iş birliği yapmak,  
  • Konusu ile ilgili projeler üretmek, mevcut projelerde görev almak.

 

Sunum

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesiyle İlişkiler

Nörometrika Ltd Şti, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi'ne üyedir.

Medikal Küme katoloğunda Nörometrika'ya ayrılan sayfalar aşağıda sunulmuştur.

Katoloğun tamamına ulaşmak için tıklayın.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.